Certificering


Uw product of  bedrijf certificeren kan een goede meerwaarde zijn voor uw bedrijf. Maar welke zaken moet u op orde hebben? Wat staat er in het handboek? Waar let de auditor op bij certificering? DLVge ontzorgt u met (volledige) begeleiding van het certificeringstraject, interne audits, updaten handboek en heldere rapportage.

  • MPS-GAP
  • GlobalGAP
  • GRASP
  • MPS Socially Qualified
  • Planetproof

Maximaal bouwen met minimale regels


Wie gaat bouwen, verbouwen, slopen of iets veranderen aan de bedrijfsvoering heeft vaak een omgevingsvergunning nodig. Of een watervergunning als u sloten wilt omleggen of dempen. En een vergunning voor een in-/uitrit, de aanleg van een containerveld, voor parkeerplaatsen of een voorterrein. Maar is dat ook echt nodig? En zo ja, is dat dan ook haalbaar? Wij helpen u daarachter te komen. Met toetsing van onder meer het Bouwbesluit, de APV en het geldende bestemmingsplan. Door deze regels goed te interpreteren kunt u het maximale bouwen met minimale regels. Praktische en duidelijke ondersteuning dus voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, want het aanvragen van een vergunning is al complex genoeg

Melding Activiteitenbesluit & Milieuvergunning


Glastuinbouwbedrijven moeten voldoen aan diverse milieuregels. Soms is hiervoor een milieuvergunning nodig maar meestal volstaat een Melding Activiteitenbesluit. Dit is van toepassing op de bodemkwaliteit, lozing afvalwater, emissie, gebruik van GGO’s en veel meer. Met jarenlange ervaring en veel actuele kennis van zaken zijn onze adviseurs er voor u. Door het aanvraagproces goed voor te bereiden en te begeleiden, maar ook door u te adviseren welke vergunningen nodig zijn of uit te zoeken hoe u wel aan de milieuregels kunt voldoen zonder dat de bedrijfsvoering in gevaar komt.

Gebiedsinrichting; meer opties voor uw bedrijf


Het bestemmingsplan, de ruimtelijke verordening en structuurvisie van de gemeente zijn van grote invloed op uw bedrijf. Eenmaal per 10 jaar wordt het bestemmingsplan opnieuw vastgesteld. Hét moment voor u om daar invloed op uit te oefenen zodat u ruimte creëert voor de toekomst. Met veel kennis over en ervaring in gebiedsontwikkeling kunnen wij vlot uw opties beoordelen. Indien nodig verzorgen wij inspraakreacties, zienswijzen en bezwaarschriften.

Partiële herziening of wijzigingsplan


Als uw nieuwbouwplannen niet binnen het bestemmingsplan vallen, kan via een partiële herziening of wijzigingsplan de nieuwbouw toch mogelijk worden gemaakt. Een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan heeft de provincie al goedgekeurd, er is dan alleen een ruimtelijke onderbouwing nodig. Bij een partiële herziening moet meer gebeuren, vandaar dat het ook bekend staat als het ‘postzegelbestemmingsplan’. Bij DLVge vindt u de adviseurs met uitstekende ervaring op dit vlak, zij staan voor u klaar om uw reacties op te stellen en u adequaat te begeleiden bij dit traject.

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit


Het Activiteitenbesluit bevat algemene regels voor milieubelastende activiteiten. Soms is het niet mogelijk om regels op te stellen die in alle gevallen redelijk zijn. Daarom bevat het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om van de algemene regels af te wijken met maatwerkvoorschriften zoals de voorgeschreven gietwatervoorziening, het lozen van brijn (omgekeerde osmose-installatie) of het recirculeren van drainagewater. DLVge kan voor u dit maatwerkvoorschrift opstellen en begeleiden.

Warmte-koude opslag


Warmte- en koudeopslag (WKO) is een andere naam voor een “open bodemenergiesysteem”. Voor open bodemenergiesystemen is in de meeste gevallen een watervergunning nodig voor de onttrekking van grondwater. Ook hier zijn de adviseurs van DLVge bekend mee.

Fiscale voordelen met Groen Label Kas (GLK)


De GLK-regeling is een stimuleringsmaatregel van de overheid voor ondernemers in de glastuinbouw. Door te kiezen voor milieuvriendelijk bouwen, milieuvriendelijke investeringen en dito aanpak, kunt u in aanmerking komen voor fiscale voordelen. Daarvoor moet u aan basiseisen voldoen en genoeg punten behalen op keuzeonderdelen. Ook is een energiecertificaat benodigd. Onze adviseurs zijn zeer ervaren in de GLK-regeling en kunnen samen met u bepalen of en hoe u aan deze aantrekkelijke regeling kunt voldoen.

Onze Specialisten

Neem contact op met een van onze specialisten op dit gebied.

Gelista Alicaris

Specialist
Milieu, Ruimtelijke ordening, Vergunningen

Edwin Langenberg

Adviseur
Glasmetingen, Kassenbouw, Vergunningen

Arjan van Antwerpen

Directeur / Specialist
Energie, Verwarming

Sandy van Ruijven

Specialist
Milieu, Certificering